Stacks Image 102779
Teatern har sina rötter till den fria teatergruppen Dálvadis, en pionjärverksamhet utan fast scen, som spelade på samiska språk med turnéer i Norden, Europa och Kanada.
1992 etablerades Sámi Teáhter och bytte namn till Giron Sámi Teáhter 2009. Teatern har egen scen, lokaler och administration i Kiruna. Giron Sámi Teáhters uppdrag är att bedriva professionell scenkonst med den samiska kulturen och identiteten som grund och främja de samiska språken genom att lyfta samhällsaktuella frågor.
Giron Sámi Teáhter är en viktig arena för scenkonst och utvecklar scenkonst som främst vänder sig till alla samer. De olika produktionerna riktar sig till barn, ungdomar, vuxna och äldre. Teatern har en repertoar där publiken kan ta del av föreställningar utifrån sitt eget modersmål och sina språkkunskaper. Det innebär att samiska språk och svenska används som scenspråk.

Alla teaterns föreställningar turnerar i det samiska traditionella bosättningsområdet, Sápmi samt i övriga delar av Norden.

Teatern verkar bildande genom att ta initiativ till seminarier och erbjuda samtal mellan vetenskap och scenkonst.
Teatern bedriver utvecklingsarbete inom manusskrivande och verkar för att stimulera teaterintresset.

Uppdragsgivare

Regleringsbrev från Kulturdepartementet via Sametinget.

Finansiering

Kulturdepartementet via Sametinget, RN Region Norrbotten, RV Region Västerbotten, Kiruna och Storumans kommuner. Därutöver ansöks om extern finansiering för projekt.
Styrelseordförande
Michael Lindblad

Ledamöter
Michael Lindblad, samisk representant
Helena Dådring, samisk representant
Siv Gunillasson, Kiruna kommun
Peter Åberg, Storuman kommun
Carin Lundberg, RV Region Västerbotten
Iŋgor Ántte Áilu Gaup, Sámi Teáhter Searvi
Suppleanter
Peter Rodhe, samisk representant
Marie Klementsson, samisk representant
Siv Henriksson, Kiruna kommun
Ulf Vidman, Storuman kommun
Majvor Johansson, RN Region Norbotten
Elle Sofe Henriksen, Sámi Teáhter Searvi

Valberedning
Sakka Stångberg
Ola Stinnerbom
Sara Larsson
§1 Ändamål
Föreningen Giron Sámi Teáhter – ideell föreningen är det samiska folkets teater. Teaterns huvudsakliga verksamhetsområde är Sápmi på svensk sida. Föreningens ändamål är att finansiera och driva verksamheten med nedan angiven inriktning: Vara den ledande institutionen inom den samiska scenkonsten vad gäller utveckling, förnyelse och konstnärlig kvalitet. Vårda och främja det samiska språkets alla varieteter och det samiska kulturarvet. Föreningen skall vara partipolitiskt och religiöst obunden.

§2 Föreningens firma och säte
Föreningens firma är Giron Sámi Teáhter – ideell förening. Föreningens firma tecknas förutom av teaterstyrelsen, av den eller dem som teaterstyrelsen därtill utser. Firman tecknas gemensamt av två bland dessa. Föreningens styrelse har sitt säte i Kiruna kommun.

§3 Medlemskap
Medlemskap ska kunna erhållas av samiskt folkvalt organ, samiska myndigheter, samiska kulturorganisationer, kommuner och landsting i Sápmi som stödjer föreningens ändamål, föreningens stadgar och stadgeenligt fattade beslut. Ansökan om inträde görs skriftligt till och prövas av teaterstyrelsen. Utträde ur föreningen anmäls skriftligen till teaterstyrelsen.

§4 Finansiering
Föreningen skall finansiera sin verksamhet med en från medlemmarna uttaxerad  och av årsmötet beslutad serviceavgift, projektmedel, privata och offentliga bidrag samt egna försäljningsintäkter.

§5 Uteslutning av medlem
Medlem som uppenbart bryter mot föreningens stadgar, inte följer i behörig ordning fattade beslut eller som i övrigt motarbetar föreningen, kan på förslag av teaterstyrelsen uteslutas av årsmötet. Beslut om uteslutning skall fattas med 2/3 dels majoritet. Utesluten medlem förlorar genast rätten att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.

§6 Överskottets fördelning
Uppkommet överskott skall fördelas efter följande grunder:
– Teaterstyrelsens förslag till årsmötet om avsättning till fond för visst bestämt ändamål.
– Överföring av resterande fria egna kapital i ny räkning.
Föreningens överskott eller fonder får inte minskas genom att utdelas till medlemmarna.

§7 Föreningens organ
Föreningens organ är:
Årsmötet
Teaterstyrelsen
Revisorerna
Valberedning

§8 Årsmötet
Ordinarie årsmöte hålls årligen senast den sista april. Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas.
1.     Val av mötesordförande
2.     Fastställande av röstlängd
3.     Val av sekreterare samt två justeringspersoner tillika rösträknare
4.     Fråga om kallelse till årsmötet skett i behörig ordning
5.     Teaterstyrelsens årsredovisning
6.     Revisorernas berättelse
7.     Fastställande av resultat och balansräkning
8.     Fråga om ansvarsfrihet för teaterstyrelsen
9.     Beslut om disposition av årets resultat enligt den fastställda resultat- och balansräkningen
10.   Fastställande av teaterstyrelsens förslag till verksamhetsplan
11.   Fastställande av teaterstyrelsens förslag till budget
12.   Av teaterstyrelsen till årsmötet hänskjutna frågor
13.   Motioner till årsmötet
14.   Fastställande av serviceavgift
15.   Beslut om arvoden
16.   Val av ledamöter och suppleanter till teaterstyrelsen enligt §9
17.   Val av ordförande
18.   Val av revisorer och suppleanter enligt §10
19.   Val av valberedning
20.   Årsmötets avslutande
Efter beslut av teaterstyrelsen eller då revisorer eller minst 1/3 av medlemmarna så begär, skall extra årsmöte utlysas för visst bestämt ändamål. Kallelsen till årsmötet skall ske tidigast sex senast fyra veckor före ordinarie och senast två veckor före extra årsmöte, via skriftligt meddelande med dagordning till medlemmarna. Årsmöteshandlingarna till medlemmarna skall skickas skriftligt senast två veckor före ordinarie och extra årsmöte.

§9 Teaterstyrelsen
Teaterstyrelsen består av sex ordinarie ledamöter och sex personliga suppleanter, vilka utses av årsmötet för tiden fram till nästkommande ordinarie årsmöte. Mandattiden är två år. Första året ska dock hälften av ledamöterna väljas för ett år och resten av ledamöterna för två år.
En ordinarie styrelseledamot samt en personlig suppleant skall utses efter förslag från vardera Kiruna och Storumans kommun.
En ordinarie styrelseledamot samt en personlig suppleant skall utses efter förslag från landstingen i Norrbotten och Västerbotten gemensamt.
En ordinarie styrelseledamot samt en personlig suppleant skall utses efter förslag från Sámi Teáhter Searvi.
För att säkra en samisk folklig förankring skall två ledamöter jämte två suppleanter utses efter förslag av samernas folkvalda organ, Sametinget och/eller samiska kulturorganisationer. Ordförande väljs för ett år på årsmötet, i övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Ordförande har vid lika röstetal utslagsröst i styrelsen.
Teaterstyrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Den beslutar i alla ärenden, där annat inte blivit bestämt i dessa stadgar. Det åligger teaterstyrelsen att verkställa årsmötets beslut, handha föreningens ekonomi och föra räkenskaper, besluta om lån och krediter, tillsätta för föreningens verksamhet erforderliga arbetsgrupper och kommittéer samt fastställa instruktioner för dessa.
Teaterstyrelsens arbete kan närmare regleras i av årsmötet fastställd arbetsordning och/eller delegationsordning.
Teaterstyrelsen skall sammanträda när så erfordras dock minst fyra gånger per år.
Teaterstyrelsen är beslutsför när mer än hälften av hela antalet valda ledamöter är närvarande.
Föreningens teaterchef/konstnärlige ledare och eller administrative ledare skall vara föredragande i teaterstyrelsen, ha yttrande och förslagsrätt, men inte rösträtt.

§10 Revisorer
Revisorerna består av två ordinarie och två suppleanter, varav en ordinarie och en suppleant skall vara auktoriserad. Revisorerna utses av årsmötet på ett år för tiden fram till nästkommande ordinarie årsmöte. Revisorerna skall verkställa revisionen samt avge en revisionsberättelse minst fyra veckor före det ordinarie årsmötet.

§11 Valberedning
Valberedningen består av tre ledamöter och utses av årsmötet på ett år. Årsmötet utser sammankallande.

§12 Räkenskapsår/årsredovisning
Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december. Årsredovisningen skall upprättas av teaterstyrelsen och vara revisorerna tillhanda senast sex veckor före det ordinarie årsmötet.

§13 Rösträtt
Varje medlem äger en röst. Rösträtten utövas av medlemmen personligen, genom ställföreträdare eller genom ombud med skriftlig dagtecknad fullmakt. Ställföreträdare respektive ombud får endast företräda en medlem.

§14 Motioner
Medlem som önskar att visst ärende, motion, skall behandlas vid det ordinarie årsmötet, skall före januari månads utgång anmäla detta till styrelsen.

§15 Stadgeändring samt upplösning av föreningen
Beslut om att ändra stadgarna fattas av årsmötet. Beslutet är giltigt om samtliga röstberättigade i föreningen har förenat sig om det eller om det har fattats på två på varandra följande årsmöten och på det senare årsmötet har biträtts av minst tre fjärdedelar av de röstande. Detsamma gäller om ändringen innebär att en medlems rätt till föreningens behållna tillgångar vid dess upplösning inskränks. Vid föreningens upplösning tillfaller föreningens tillgångar medlemmar i proportion till det senaste årets inbetalda avgifter.

Ovanstående stadgar har antagits vid ordinarie årsmöte 2010-04-09 för Giron Sámi Teáhter – ideell förening.